Wim Vos Webdesign

Een Responsive website voor een goede prijs

Wim Vos Webdesign is aangesloten bij NLGW

(Nederlands geregistreerde webdesigner)

 

 

Nieuwe pagina

Algemene voorwaarden 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, facturen, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Wim Vos Webdesign en opdrachtgever. 1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Procedure 

2.1 De opdrachtgever zorgt ervoor alle gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Wim Vos Webdesign te verstrekken. 2.2 Op het moment dat alle benodigde gegevens aangeleverd zijn, zal er begonnen worden met de uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 3: Wijziging of beëindiging overeenkomst 

3.1 Wim Vos Webdesign kan de overeenkomst beëindigen indien de opdrachtgever zich niet aan de voorwaarden houdt. 3.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst voortijdig wil beëindigen, zal de opdrachtgever de gemaakte kosten binnen het betalingstermijn van 14 dagen aan Wim Vos Webdesign moeten voldoen. 3.3 Het opzeggen van een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan. 3.4 Indien de opdrachtgever de overeenkomst wilt wijzigen, dan dient de opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar te maken. 3.5 Wim Vos Webdesign behoudt zich het recht om de prijzen te wijzigen, dit zal schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft dan het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden.

Artikel 4: Prijzen 

 4.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, (web)hosting, domeinnaam en abonnementen met derden, tenzij anders staat vermeld. 

Artikel 5: Uitbreidingen, onderhoud en aanpassingen 5.1 Uitbreidingen, onderhoud en aanpassingswerkzaamheden zullen tegen het geldende uurtarief in rekening worden gebracht. Dit geld alleen als er geen onderhoudscontract is afgesloten. De opdrachtgever heeft dan recht op 4 wijzigingen per maand. 5.2 Nadat een wijziging door Wim Vos Webdesign uitgevoerd is, zal dit kenbaar gemaakt worden aan de opdrachtgever, de opdrachtgever dient zelf te controleren of de wijziging(en) juist zijn. Eventuele onjuistheden dient u binnen 5 werkdagen kenbaar te maken aan Wim Vos Webdesign. 

Artikel 6: Back-up 

 6.1 Wim Vos Webdesign is niet verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de website of delen daarvan, de opdrachtgever is hiervoor zelf verantwoordelijk. 

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden 

 7.1 De verschuldigde kosten dienen binnen het betalingstermijn van 14 dagen te worden voldaan, zo niet, dan behoudt Wim Vos Webdesign zich het recht om de website (uitgevoerde werkzaamheden) tijdelijk stil te leggen of zelfs helemaal te beëindigen/verwijderen. 7.2 Indien de opdrachtgever niet binnen het betalingstermijn van 14 dagen heeft betaald, zal Wim Vos Webdesign dit uit handen geven en zijn de kosten voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

8.1 Opdrachtgever vrijwaart Wim Vos Webdesign voor alle aanspraken op schadevergoeding. 8.2 Wim Vos Webdesign is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van de website. 8.3 Wim Vos Webdesign is niet aansprakelijk voor fouten in (digitale) bestanden of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. 

Artikel 9: Toepasselijk recht 

9.1 Op alle overeenkomsten van Wim Vos Webdesign is het Nederlands recht van toepassing.


Kvk nr: 51191830

Copyright © 2015. All Rights Reserved.